od roku 1990

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Mgr. Milan Ulbrych, IČ:67841643 ,se zabývá výrobou a prodejem zlatých šperků a službami s touto činností související. Prodávající je majitelem zlatnické dílny a kamenného obchodu v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 6, prostřednictvím e-shopu www.ulbrych.cz pak rozšiřuje své služby o zásilkový prodej zlatých šperků.

1. Základní údaje

Dodavatel
Mgr. Milan Ulbrych se sídlem Řetízková 16, Jablonec nad Nisou, 466 01
IČ: 67841643
Číslo účtu:2106454894/2700
Banka: Unicredit
Telefon: 483 711 639, 777 857 227, Email:info@ulbrych.cz

(dále jen "dodavatel") Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.

2. Objednávka zboží

Nabízené šperky na stránkách www.ulbrych.cz jsou katalogem běžně dodávaného zboží, které na základě objednávky dodavatel zhotovuje na zakázku. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do telefonického potvrzení objednávky dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku jednostranně zrušit. Pokud tak učiní, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky zákazníkem po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "závazné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. O přesném termínu dodání bude zákazník informován při potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí zákazník pokut není stanoveno jinak.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit převodem na účet (v případě briliantových a jiných luxusních šperků) nebo složením zálohy převodem na účet a doplatku zboží při převzetí dobírkou (v případě briliantových a jiných luxusních šperků) a to na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou. U standartních šperků je možné zaslat zboží na dobírku. Objednávku je rovněž možné vyzvednout v kamenné prodejně v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 6 a platbu provést v hotovosti.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Rovněž doporučujeme provést kontrolu obsahu zásilky.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal zásilky.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, popřípadě telefonicky. Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

4. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním

Dle § 53. odst. 6 Občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.ulbrych.cz, informuje dodavatele e-mailem (info@ulbrych.cz). Zákazník je povinen uvést kontaktní údaje a popsat závadu, pro niž je šperk reklamován.

V případě reklamace nemá zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží výhradně pro potřebu dodavatele. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě či dalším subjektům.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@mojevana.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ulbrych.cz.

ZLATNICTVÍ Milan Ulbrych | Mírové náměstí 6 | Jablonec nad Nisou | pondělí–pátek 9–17hodin | info@ulbrych.cz | www.ulbrych.cz mobil: Mgr. Milan Ulbrych +420 777 857 227

TAŠKA VÝBĚR